Stosowanie do art. 402 §3 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki FOONSY S.A. z siedzibą we Wrześni zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 09:00, w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Grzegorz Baranowski Krzysztof Baranowski we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II 11/3.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (UCHWAŁA nr 1).
 3. Sporządzenie listy obecności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (UCHWAŁA nr 2).
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności FOONSY S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., sprawozdania finansowego FOONSY S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu FOONSY S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym podjęcie następujących uchwał w przedmiotowej sprawie:
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FOONSY S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (UCHWAŁA nr 3),
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego FOONSY S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (UCHWAŁA nr 4),
  • uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty FOONSY S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (UCHWAŁA nr 5).
 7. Udzielenie absolutorium Panu Ryszardowi Fogt – Prezesowi Zarządu FOONSY S.A. – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie (UCHWAŁA nr 6).
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej FOONSY S.A., w tym:
  • udzielenie absolutorium Panu Michałowi Orchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie (UCHWAŁA nr 7),
  • udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Ratajczakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie (UCHWAŁA nr 8),
  • udzielnie absolutorium Panu Tomaszowi Kita – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie (UCHWAŁA nr 9).
 9. Postanowienie o dalszym istnieniu Spółki FOONSY S.A. (UCHWAŁA nr 10).
 10. Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy i upoważnienie Zarządu FOONSY S.A. do zawarcia z ww. podmiotem umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (UCHWAŁA nr 11).
 11. Podjęcie decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, w tym podjęcie następujących uchwał w przedmiotowej sprawie:
  • uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego FOONSY S.A. w drodze emisji nowych akcji (UCHWAŁA nr 12),
  • uchwała w sprawie zmiany statutu FOONSY S.A. (UCHWAŁA nr 13).
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuję, iż wszystkie dokumenty będące przedmiotem planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym m.in.: sprawozdanie Zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników ww. sprawozdań, a także projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki (Września, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 46, 62-300 Września).

W związku z planowaną zmianą § 8 statutu, stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym dotychczasowe oraz proponowane brzmienie przedmiotowego paragrafu.

Dotychczasowe brzmienie statutu:

㤠8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.099.300,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na:
  • 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A – imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, o numerach od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej każdej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy),
  • 993.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysięcy) akcji serii B – imiennych, niemych, uprzywilejowanych co do udziału w zysku, o numerach od 00000001 do 00993000, o wartości nominalnej każdej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy).
 1. Akcje serii A o numerach od 00000001 do 10000000, są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie stanowiło łącznie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Akcje serii A, o których mowa w ust. 1 i 2, wydawane są założycielom wskazanym w § 7 statutu, w zamian za udziały w spółce FOONSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.
 3. Akcje serii B o numerach od 00000001 do 00993000, są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo udziału w zysku według zasady, iż na 1 (jedną) akcję uprzywilejowaną przypadać będzie 1,15 (jeden i piętnaście setnych) udziału w zysku Spółki przypadającego na akcję zwykłą.”

Proponowane brzmienie statutu:

㤠8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.171.100,00 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych) i dzieli się na:
  • 19.317.000 (dziewiętnaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy) akcji serii A – imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, o numerach od 00000001 do 19317000, o wartości nominalnej każdej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy),
  • 2.283.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji serii B – imiennych, niemych, uprzywilejowanych co do udziału w zysku, o numerach od 00000001 do 02283000, o wartości nominalnej każdej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy),
  • 111.000 (sto jedenaście tysięcy) akcji serii C – imiennych, niemych, uprzywilejowanych co do udziału w zysku, o numerach od 00000001 do 00111000, o wartości nominalnej każdej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy).
 1. Akcje serii A o numerach od 00000001 do 19317000, są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie stanowiło łącznie 38.634.000 (trzydzieści osiem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Akcje serii A, o których mowa w ust. 1 i 2, o numerach od 00000001 do 10000000, wydane były założycielom wskazanym w § 7 statutu, w zamian za udziały w spółce FOONSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokryte były majątkiem przekształcanej Spółki.
 3. Akcje serii B o numerach od 00000001 do 02283000, są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo udziału w zysku według zasady, iż na 1 (jedną) akcję uprzywilejowaną przypadać będzie 1,15 (jeden i piętnaście setnych) udziału w zysku Spółki przypadającego na akcję zwykłą.
 4. Akcje serii C o numerach od 00000001 do 00111000, są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo udziału w zysku według zasady, iż na 1 (jedną) akcję uprzywilejowaną przypadać będzie 1,05 (jeden i pięć setnych) udziału w zysku Spółki przypadającego na akcję zwykłą.”