Stosowanie do art. 402 §3 ustawy Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki FOONSY S.A. z siedzibą we Wrześni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 09:30 w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Grzegorz Baranowski Krzysztof Baranowski we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II 11/3.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwała nr 1).
  3. Sporządzenie listy obecności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwała nr 2).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki (uchwała nr 3).
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.