DO:
Akcjonariusze Foonsy S.A.

Działając w imieniu FOONSY S.A., na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. (o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw), wzywam Akcjonariuszy do złożenia stanowiących ich własność dokumentów akcji w kapitale zakładowym spółki FOONSY S.A.

Powyżej wskazane dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie spółki:
62-300 Września, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 46.

Wezwanie niniejsze wynika z obowiązku dematerializacji akcji oraz wprowadzania ich do rejestru akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez:
ING Bank Śląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34.

Odbiór dokumentów akcji zostanie potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

Ryszard Fogt
Prezes Zarządu